Web Title:109 學年度 南管團109 學年度 南管團

南管唱唐詩 將進酒 - YouTube

將進酒 作者: 李白 演唱:林素梅 君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回。 君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪。 人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。 天生我材必有用,千金散盡還復來。 烹羊宰牛且爲樂,會須一飲三百杯。 岑夫子,丹丘生,將進酒,杯莫停。 與君歌一曲,請君爲我傾耳聽。 鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不願醒。...

手機掃碼連到此頁

QR Code